menu

Aanmelden nieuwsbrief

Kerk aan Huis 172Dit is het laatste nummer van Kerk aan Huis. De Augustinusparochie krijgt een nieuw parochieblad voor de hele parochie, met kerstmis komt het eerste nummer uit. Een eigen parochieblad voor onze Bethlehemkern is dan niet meer nodig.
We blikken in dit nummer terug op 172 nummers Kerkaan Huis. Tegelijk is dit laatste nummer ook het kerstnummer.
De redactie heeft als thema gekozen ´Johannes de Doper´, de voorloper van Jezus. U vindt enkele diepgravende artikelen over deze fascinerende boetprediker, wiens leven nauw verweven is met dat van zijn neef Jezus.
We willen u bedanken voor uw belangstelling voor ons vertrouwde Kerk aan Huis, en hopen dat u met even zo veel belangstelling ons nieuwe parochieblad gaat lezen.

De redactie

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Kerk aan huis 171Voorwoord:
Dit nummer van Kerk aan Huis staat in het teken van de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus. Deze encycliek heeft al veel positieve publiciteit gekregen. De paus laat zich kennen als een moreel leider die een appèl doet op ieder van ons om zorg te hebben voor de aarde en al haar bewoners -ons gemeenschappelijke huis. Verder zult u merken dat het nieuwe werkjaar is begonnen: de vredesweek komt eraan, het filmprogramma begint, en komt u ook naar het feest van de kapeltuin?

p.s. Bethlehemkerk open voor inzameling hulpgoederen voor Griekenland, zie pagina 24.

De redactie

Kerk aan huis 169 Voorwoord:
Onze nieuwe parochie is genoemd naar de heilige Augustinus, een van de belangrijkste kerkvaders van de Kerk. Daarnaast is hij een van de eerste schrijvers geweest die een autobiografie hebben geschreven, de Belijdenissen, die ook voor de moderne lezers boeiende lectuur zijn. In zijn Belijdenissen vertelt Augustinus over zijn moeder, de heilige Monica. Hoe verweven hun beide levens zijn geweest, en welke grote invloed zij heeft gehad op de weg die haar zoon zou gaan. Vandaar dat de redactie van Kerk aan Huis het de moeite waard vond om dit nummer te wijden aan moeder en zoon. Verder stelt in dit nummer pastor Rud Smit zich voor, die in de komende tijd een keer per maand zal voorgaan in de eucharistie. En wij staan stil bij onze vicevoorzitter René de Waal, van wie we op 21 maart afscheid hebben genomen.

De redactie

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Kerk aan Huis 166 thema "keizer Augustus"Voorwoord

‘Er gebeurt zoveel in onze parochie’ verzucht Annemiek van der Pool in haar bijdrage van de parochiekerncommissie. En zo is het maar net.
Het vertrek van onze pastoor Wiel Wiertz is een grote aderlating. Het parochiebestuur en het pastorale team breken zich het hoofd hoe de parochie nu verder moet, in de wetenschap dat we voorlopig geen pastoor terugkrijgen. Daar krijgt u ongetwijfeld de komende tijd meer over te horen.
We beginnen een nieuw kerkelijk jaar, met die zo beloftevolle periode van de advent. Laten we, in plaats van ons zorgen te maken hoe het nu verder moet, ons open stellen voor de komst van de Heiland. ‘Verheft uw hart, weest welgemoed’, zo zingen we in een bekend adventslied. In die geest wenst de redactie u goede voorbereiding op kerstmis toe, en fijne feestdagen.

De redactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de redactie Kerk aan Huis

Trefwoord(en):

Kerk aan huis 163Dit nummer van Kerk aan Huis krijgt u op uw scherm of in de bus in de laatste week voor Pinksteren. Men zegt wel dat met Pinksteren de kerk gesticht werd. De heilige Geest, de Helper, kwam over de leerlingen. Vervolgens trokken zij wereld in om het geloof te verspreiden. Zij gaven gehoor aan hun roeping.

De Handelingen van de Apostelen zijn een fascinerend verslag van het begin van de vroege kerk. Tweeduizend jaar later staan we nog steeds voor de taak om het geloof door te geven; we worden nog steeds geroepen. Het leek de redactie daarom een goed idee om een nummer rond het thema Roeping te maken.

Hiermee sluiten we aan bij de roepingencampagne van ons bisdom, die op 11 mei (Roepingenzondag) van start is gegaan.

De redactie.

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Kerk aan huis 161‘Een profeet wordt in eigen land niet gehoord’, we kennen deze woorden van Jezus. Omdat profeten een boodschap brengen die ons meestal niet goed uitkomt. Maar vaak is die boodschap wel relevant. Het leek de reactie aardig om Profeten, van vroeger, uit de bijbel, maar ook eigentijdse profeten, als thema van dit nummer te nemen. Verder vindt u de bekende rubrieken, zoals de kinderpagina, lief en leed en het liturgisch rooster.

Ook kunt u de toespraak lezen die Frank Koot, de nieuwe voorzitter van de parochiekerncommissie op zondag 5 januari aan het eind van de viering gehouden heeft.

De redactie

Wilt u Kerk aan Huis automatisch per e-mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar het secretariaat van de parochiekern Bethlehem: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Kerk aan huis 160‘Jezelf uitlaten’, is het thema van dit nummer voor kerstmis.
De kerstdagen zijn drukke dagen, waarin veel geregeld moetworden.
Maar hoe druk ook, zij zijn ook de tijd voor jezelf, voor het gezin, voor vrienden.
Een tijd om tot je zelf te komen.
Een tijd om jezelf uit te laten.
De redactie wenst u gezegende kerstdagen toe en een goedbegin van het nieuwe jaar.
De redactie

Meer lezen zie hieronder de bijlage met de volledige inhoud

Bijlage(s):

Kerk aan Huis 159Periodiek van de parochiekern Bethlehem, verschijnt 6 x per jaar.
Thema “Verlies”, Oktober 2013

Voorwoord
Dit nummer heeft een nieuwe kaft; in plaats van de Bethlehemkerk staat nu de Lucaskerk afgebeeld. Met het logo van onze nieuwe Augustinusparochie.
Hiervoor veel dank aan Jan Bolder. De Lucaskerk is nu ons nieuwe thuis geworden, het voelt inmiddels vertrouwd. Het verlies van de Bethlehemkerk is zo te dragen. Hoe dierbaar de kerk ook is, het blijven toch stenen. Het verlies van een dierbare persoon is van een andere orde. In dit nummer lezen we verhalen over het thema verlies.
U leest een mooi in memoriam van oud-pastor Jos Zwetsloot, overleden op 22 augustus; voor veel parochianen een groot verlies. Als in elk jaar vieren we op 2 november ’s avonds Allerzielen, waar we onze dierbare doden gedenken. Het pastoraal team heeft besloten in alle parochiekernen het feest van Allerheiligen te vieren, dit jaar op vrijdag 1 november, U bent van harte uitgenodigd deze eucharistie mee te vieren.

Reacties n.a.v. dit nummer kunt u richten aan de redactie: kerk.aan.huis@augustinusparochiebreda.nl

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Kerk aan huis 158"Onbetreden paden", is het thema van dit nummer van Kerk aan Huis.
We staan aan het begin van een nieuw werkjaar, in een nieuwe parochie, de Augustinusparochie. We slaan nieuwe wegen in, we gaan onbetreden paden op. De parochiekern Bethlehem heeft een zware wissel genomen in de sluiting van de Bethlehemkerk. Gelukkig is de Lucaskerk ook voor veel kerkgangers van de Bethlehemkerk de nieuwe plaats geworden om de zondag te vieren..
In dit nummer vindt u bijdragen die cirkelen rond dit thema. Ook staat er een verslag in van de afsluitende vieringen in de laatste week van juni..
Christel Groothuis heeft haar medewerking aan dit blad gestopt..
Wij danken haar voor haar inspirerende verhalen; wij zullen haar dwarse en altijd geestige bijdragen missen..
.
De redactie

Meer lezen zie hieronder de bijlage met de volledige inhoud

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Kerk aan huis 157periodiek van de Bethlehemparochie,verschijnt zes maal per jaar

Voorwoord
Dit laatste nummer van werkjaar 2012-2013 staat in het teken van de sluiting van de Bethlehemkerk en de overgang naar de Lucaskerk als de nieuwe plek voor vieren en ontmoeten in de Haagse Beemden. U leest verhalen met een droeve ondertoon, waar evenwel ook optimisme in doorklinkt. Want ons nieuwe onderkomen in de zo vertrouwde Lucaskerk biedt ook nieuwe kansen die we graag willen aangrijpen. Verder willen we u aandacht vragen voor de woorden van oud-pastor Jos Zwetsloot, die hij uitgesproken heeft bij de overdracht van het beeld ‘Kwetsbaar’ aan medewerkers van Emmaus in Langeweg. De redactie

Meer lezen zie hieronder de bijlage met de volledige inhoud

Bijlage(s):

Kerk aan Huis 156periodiek van de Bethlehemparochie,verschijnt zes maal per jaar

Voorwoord
Bent u een Maria of een Mart(h)a? Bent u een denker, of meer een doener? Deze vraag stelde de redactie zichzelf toen ze op het idee kwam om het bekende verhaal over de ontmoeting van Jezus met de twee zussen Maria en Marta als thema te nemen. We legden deze vraag ook voor aan enkele gastschrijvers. Met verrassende resultaten. Ook vindt u in dit nummer weer de kinderrubriek, een interview met een betrokken parochiaan en het liturgische rooster. Uiteraard leest u ook over de stappen op de weg van ‘Bethlehemkerk naar Lucaskerk’. De redactie

Meer lezen zie hieronder de bijlage met de volledige inhoud

Bijlage(s):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.